De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen

EEN KLACHT INDIENEN BIJ DE :

Klachtenformulier

Vanaf 1 oktober 2020 kunnen gedetineerden een formele klacht indienen tegen een beslissing genomen door de gevangenisdirecteur.

Als echte onpartijdige en onafhankelijke rechtscolleges, zullen de klachtencommissies en de beroepscommissies de klachten van de gedetineerden behandelen.

In welke gevallen ? Wanneer ? Volgens welke procedure?

Alle praktische modaliteiten worden hieronder uiteengezet en zijn eveneens uitgeschreven in een brochure die zal worden uitgedeeld aan de gedetineerden in alle Belgische penitentiaire inrichtingen.

 

De brochure is beschikbaar in verschillende talen :

Klachtencommissie (op het niveau van de commissie van toezicht)

In welke gevallen ?

De gedetineerde kan een klacht indienen tegen elke beslissing die ten aanzien van hem genomen worden door de gevangenisdirecteur of in diens naam. De afwezigheid van een beslissing of de weigering om te beslissen kan ook het voorwerp zijn van een klacht.

Enkele voorbeelden van een beklagwaardige beslissing :

 • De beslissing om briefwisseling niet te bezorgen aan de gedetineerde ;
 • De beslissing om een bezoek (zonder toezicht) van een vriend van de gedetineerde te weigeren ;
 • De beslissing om de gedetineerde te weigeren een familielid te contacteren per telefoon ;
 • Het gebrek aan beslissing van de directeur op de vraag van een gedetineerde om een boek te schrijven in zijn cel ;
 • De beslissing om een fouille op het lichaam te laten plaatsvinden bij een gedetineerde ;
 • De beslissing om een tuchtsanctie op te leggen aan een gedetineerde ;

Wanneer ?

De klacht moet worden ingediend uiterlijk 7 dagen nadat de gedetineerde geïnformeerd was van de beslissing van de directeur.

Hoe ?

De klacht wordt ingediend via het klachtenformulier, waarin men de betrokken beslissing van de directeur aangeeft en de redenen van de klacht..

Het klachtenformulier moet dan worden bezorgd aan de klachtencommissie :

 • Ofwel via de post (Leuvenseweg 48/2 – 1000 Brussel)

 • Ofwel per e-mail (in het Frans aan plaintes@ccsp-plaintes.be / In het Nederlands aan klachten@ctrg-klachten.be)

 • Ofwel via de maandcommissaris van de commissie van toezicht

 • Ofwel via de brievenbus van de commissie van toezicht

Hoe zal de klacht behandeld worden ?

De klachtencommissie kan beslissen om de klacht over te maken aan de maandcommissaris met het oog op bemiddeling tussen de gedetineerde en de directeur. Ze kan ook een zitting in de gevangenis organiseren, indien nodig.

De klachtencommissie zal een beslissing nemen binnen de twee weken na de ontvangst van de klacht.

Beroepscommissie (op het niveau van de Centrale Raad)

In welke gevallen ?

Een beroep kan worden ingediend bij de beroepscommissie tegen verschillende types van beslissing :

 • (In beroep) tegen de beslissingen genomen door de klachtencommissie
 • Tegen de beslissingen genomen door de Directeur-Generaal inzake een bezwaarschrift tegen een beslissing van (over)plaatsing.
 • Tegen een beslissing van de Directeur-Generaal tot plaatsing in of hernieuwing van een Individueel Bijzonder veiligheidsregime.

Wanneer ?

Het beroep dient te worden ingediend uiterlijk 7 dagen nadat de gedetineerde een kopie heeft ontvangen van de betrokken beslissing.

Hoe ?

De klacht wordt ingediend via het beroepsschrift, waarin men de betrokken beslissing aangeeft en de redenen van het beroep.

Het beroepsschrift moet worden bezorgd aan de beroepscommissie :

 • Ofwel via de post (Leuvenseweg 48/2 – 1000 Brussel)
 • Ofwel via e-mail (In het Frans aan appel@ccsp-plaintes.be / In het Nederlands aan beroep@ctrg-klachten.be)
 • Ofwel via de maandcommissaris van de commissie van toezicht
 • Ofwel via de brievenbus van de commissie van toezicht

Hoe zal de klacht behandeld worden ?

De beroepscommissie zal het beroep, via een schriftelijke procedure, behandelen binnen de twee weken.