Publicaties

13.01.2023

CTRG : Actieplan 2023

Actieplan 2023 van de Central toezichtsraad voor het gevangeniswezen
Bekijken
11.01.2023

Omzendbrief 1747bis

De Omzendbrief 1747bis vervangt de Omzendbrief nr. 1747 van 5 september 2002 en de Omzendbrief van 30 maart 1998 “Steunfonds voor gedetineerden”.
Bekijken
30.11.2022

Persbericht van de CTRG inzake het laatste CPT-rapport

Het Comité voor de Preventie van Foltering van de Raad van Europa publiceert een nieuw rapport over de detentieomstandigheden in België na een bezoek aan vier gevangenissen in november 2021. De conclusies zijn overduidelijk: een ongeziene overbevolking, steeds terugkerende stakingen en een prangend personeelstekort, met alle gevolgen van dien voor het dagelijks leven en de eerbiediging van de fundamentele rechten van de gedetineerden.
Bekijken
20.10.2022

Advies van de CTRG inzake detentiehuizen

Op 27 september 2022 ontving het Bureau van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen (CTRG), tijdens een overleg met het kabinet van de minister van Justitie, de vraag om een advies te verlenen over een recente 'opdracht van werken (Design & Building) betreffende een raamovereenkomst voor containerunits voor detentiehuizen en andere federale overheidsdiensten' (opdracht goedgekeurd door de staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen op 22 augustus 2022).
Bekijken
20.10.2022

Advies van de CTRG over het wetsvoorstel Gabriëls

Dit advies gaat over het wetsvoorstel, ingediend door mevrouw Katja Gabriëls, tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden wat de drugstesten bij gedetineerden betreft.
Bekijken
20.10.2022

Advies van de CTRG inzake het huishoudelijk reglement in de gevangenissen

"Het huishoudelijk reglement richt zich tot de gedetineerde zodat deze kennis heeft van de procedures en de regels die binnen de gevangenis op hem van toepassing zijn." Het “wordt ter beschikking gesteld van de gedetineerde die de verplichting heeft de regels ervan na te leven." (Huishoudelijk reglement – algemeen gedeelte – I. Inleiding). Dit reglement werd herhaaldelijk aangepast. Vóór de inwerkingtreding ervan dient het reglement door de minister van Justitie te worden goedgekeurd en ondertekend. Aangezien sommige bepalingen ervan volgens de CTRG vatbaar waren voor kritiek, besloot de CTRG een ambtshalve advies te richten aan de minister met zijn opmerkingen (art. 22, 2° van de Basiswet). Dit advies gaat onder andere over de voeding, dubbele bestraffing, fouillering en informatie die opgenomen moet worden over de toezichthoudende organen en klachtencommissies. Ook wordt gewezen op de noodzaak het reglement in zoveel mogelijk talen te vertalen.
Bekijken
08.09.2022

CEDAW verslag

In dit parallel verslag voor het Comité van de Verenigde Naties voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW) formuleren de CTRG, het FIRM en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, een reeks aanbevelingen om de discriminatie van vrouwen in België te bestrijden.
Bekijken
05.09.2022

Jaarverslag van de CTRG (2021)

De CTRG heeft van het Parlement de taak gekregen te waken op de rechten en de menselijke waardigheid van alle de gedetineerden in de Belgische gevangenissen personen. De Raad publiceert zijn derde jaarverslag over het jaar 2021.
Bekijken