De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
10.04.2020

Volmachtenbesluit in het kader van de Covid-19 pandemie – Maatregelen met betrekking tot de strafuitvoeringsmodaliteiten

Op 9 april 2020 werden drie koninklijke besluiten in het kader van de bijzondere bevoegdheden van justitie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Koninklijk Besluit nr. 3 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19. De artikelen 6 tot en met 15 regelen het VPV.

De tekst van dit besluit is hier beschikbaar.

Dit koninklijk besluit werd genomen in uitvoering van de wet van 27 maart 20201 waarbij volmachten werden verleend aan de Koning en is erop gericht om een reeks dringende problemen te verhelpen op het vlak van de strafprocedure, de strafuitvoering en de veiligheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus ‘Covid-19’.

Dit besluit gaat vergezeld van een collectieve brief nr. 153 van 9 april 2020, “Besluit inzake bijzondere bevoegdheden in het kader van de Covid-19-pandemie, maatregelen betreffende de wijze van uitvoering van het vonnis”, aangenomen door de DG EPI.

De volledige tekst van de collectieve brief nr. 153 en de bijlagen zijn hier beschikbaar.

De geldigheidsduur van alle in deze collectieve brief besproken maatregelen is beperkt tot de duur van de pandemie, die voorlopig bepaald is op de periode van 18 maart tot en met 3 mei 2020. Deze einddatum kan aangepast worden bij koninklijk besluit.