De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen waakt over het respect voor de rechten en de menselijke waardigheid van personen in detentie

De nieuwe toezichtsorganen zijn van start gegaan in 2019 : meer bepaald op 24 april voor wat betreft de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en op 1 september 2019 voor wat betreft de Commissies van Toezicht.
Jaarverslag 2020
van de CTRG
Bekijken

Wie zijn wij ?

De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en de Commissies van Toezicht (CvT) oefenen op grond van de Basiswet van 12 januari 2005 een onafhankelijk toezicht uit op de gevangenissen en de bejegening van gedetineerde personen.

De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
(CTRG)

Oefent zijn opdracht van toezicht en advies onafhankelijk uit ten aanzien van de 36 penitentiaire inrichtingen van het land en coördineert het werk van de Commissies van Toezicht. Hij legt verantwoording af bij het Parlement over de uitvoering van zijn opdrachten.

De Commissies van Toezicht
(CvT)


Voeren hun opdracht van toezicht en bemiddeling lokaal uit in een penitentiaire instelling. Zij leggen over hun werk verantwoording af bij de Centrale Raad.

Onze publicaties

U kunt hier de laatste publicaties van de CTRG vinden, waaronder zijn adviezen, zijn verslagen alsook zijn aanbevelingen.
Vaccinatie in de gevangenis
Vooreerst in het kader van de regelmatige contacten met DG EPI, en vervolgens in een persmededeling ("Gevangenschap in de gevangenis, altijd moeilijker" - tekst te vinden op onze site), heeft de Raad opgeroepen om gevangenen en gevangenispersoneel bij voorrang te vaccineren. Naar het voorbeeld van wat in de rusthuizen is toegepast, zal immers alleen de vaccinatie van het personeel en de gevangenen hen een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden en een versoepeling van de thans geldende sanitaire maatregelen mogelijk maken. De Raad achtte deze doelstelling noodzakelijk alvorens op te roepen tot vaccinatie van de leden van de Commissies van Toezicht. Om deze prioriteit voor de leden van de Commissies te vragen, moesten ook alle externe belanghebbenden erbij worden betrokken. Ook de artsen-leden van de Commissies van Toezicht hebben dit verzoek, dat van essentieel belang lijkt, doorgegeven. Bij gebrek aan een nieuw initiatief van de betrokken autoriteiten heeft de Raad in een brief van 25 mei opnieuw een dringende oproep gericht tot de Minister van Justitie.
Bekijken
Advies CTRG 31.03.21 : Tweede ambtshalve advies m.b.t. De voortzetting van de maatregelen ter ondersteuning van de bestrijding van de gezondheidscrisis in de gevangenissen
Tweede ambtshalve advies m.b.t. De voortzetting van de maatregelen ter ondersteuning van de bestrijding van de gezondheidscrisis in de gevangenissen
Bekijken
Advies CTRG 24.12.20 : Over de hervatting van gevangenisbezoeken
Het directoraat-generaal van de penitentiaire instellingen heeft onlangs gecommuniceerd over de hervatting van de gevangenisbezoeken. Aanvankelijk was het de bedoeling dat kinderen jonger dan 12 jaar die een volwassen bezoeker begeleidden, fysiek contact konden hebben met de bezochte gevangene. Aangezien de syndicale druk de bovenhand heeft gehaald op de adviezen waarop de penitentiaire administratie zich aanvankelijk had gebaseerd, werden deze regels zeer snel gewijzigd in de zin van een verbod op fysiek contact. De Centrale Toezichtsraad is van mening dat als de geraadpleegde deskundigen hun standpunt bevestigen, het belangrijk is om zo snel mogelijk terug te keren naar een versoepeling van deze maatregelen. Bovendien is de Centrale Toezichtsraad van mening dat, zoals hij het reeds onlangs heeft gezegd (zie het bijgevoegde advies), de sanctie voor het niet naleven van het fysieke contactverbod, op zijn zachtst gesteld, bedenkelijk is. Een maatregel van 14 dagen preventieve quarantaine die gepaard gaat met een fouille lijkt immers eerder te wijzen op een verdoken tuchtsanctie, dan op een gezondheidsmaatregel in het belang van de betrokken gedetineerde.
Bekijken
Verslag CTRG 2020/01
Ad-hoc bezoeken aan de inrichting tot bescherming van de maatschappij van Paifve (enkel in het Frans beschikbaar)
Maart 2020.
Bekijken
Alle publicaties