De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen waakt over het respect voor de rechten en de menselijke waardigheid van personen in detentie

De nieuwe toezichtsorganen zijn van start gegaan in 2019 : meer bepaald op 24 april voor wat betreft de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en op 1 september 2019 voor wat betreft de Commissies van Toezicht.
Jaarverslag 2021 van de CTRG
Bekijken

Wie zijn wij ?

De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en de Commissies van Toezicht (CvT) oefenen op grond van de Basiswet van 12 januari 2005 een onafhankelijk toezicht uit op de gevangenissen en de bejegening van gedetineerde personen.

De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
(CTRG)

Oefent zijn opdracht van toezicht en advies onafhankelijk uit ten aanzien van de 36 penitentiaire inrichtingen van het land en coördineert het werk van de Commissies van Toezicht. Hij legt verantwoording af bij het Parlement over de uitvoering van zijn opdrachten.

De Commissies van Toezicht
(CvT)


Voeren hun opdracht van toezicht en bemiddeling lokaal uit in een penitentiaire instelling. Zij leggen over hun werk verantwoording af bij de Centrale Raad.

Onze publicaties

U kunt hier de laatste publicaties van de CTRG vinden, waaronder zijn adviezen, zijn verslagen alsook zijn aanbevelingen.
Advies na de tweede bezoek van de CTRG aan de gevangenis van Haren
Na zijn tweede bezoek aan de bouwwerf van de gevangenis van Haren op 13 juni heeft de CTRG in een advies aan de minister van Justitie zijn aanbevelingen gedaan voor de opening van de gevangenis vanaf september 2022.
Bekijken
Resolutie van de Raad van Europa en overbevolking in de gevangenissen (inzake de groep Vasilescu)
Met een interimresolutie van 10 juni 2022 in de groep Vasilescu spoort de Raad van Europa België aan om algemene maatregelen te treffen om de menswaardige detentieomstandigheden van gedetineerden te waarborgen en hen toe te staan hun detentieomstandigheden met een doeltreffend rechtsmiddel aan te klagen. Aangezien de overbevolking in de gevangenissen een echte kwaal is, dringt de Raad van Europa er eveneens op aan dat de Penitentiaire beleidsraad zo spoedig mogelijk wordt opgericht om, onder meer, bij te dragen tot de uitwerking van een algemeen plan ter bestrijding van de overbevolking. De centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen roept alle bevoegde actoren op – zowel de regering als het Parlement, de rechterlijke macht en alle andere actoren van de strafrechtsketen – onverwijld werk te maken van de streng geformuleerde aanbevelingen van de Raad van Europa.
Bekijken
Advies van de CTRG over de uitvoering van korte straffen
De bestaande problemen waarmee het Belgisch penitentiaire systeem wordt geconfronteerd, in het bijzonder de overbevolkingsproblematiek, zullen alleen maar toenemen door de aangekondigde bijkomende uitvoering van korte vrijheidsstraffen. Bijgevolg herhaalt de CTRG zijn aanbeveling aan de minister van Justitie om de nodige maatregelen te nemen om de stijging van de gevangenisbevolking onder controle te krijgen en om menselijke en waardige detentieomstandigheden te garanderen voor personen die van hun vrijheid zijn beroofd, zonder de bestaande gevangeniscapaciteit te verhogen en om, in overleg met de andere betrokken actoren, de vereiste maatregelen te nemen om het gebruik van alternatieve straffen te stimuleren.
Bekijken
Derde mededeling van de CTRG (11.05.2022) inzake de groep VASILESCU c België (verzoek n°64682)
In het arrest Vasilescu van 25 november 2014 stelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vast dat de detentieomstandigheden een schending van artikel 3 van het EVRM uitmaakten. Einde maart 2022 maakte België aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa een zesde actieplan over met maatregelen om aan het arrest uitvoering te geven en nieuwe schendingen te vermijden. In een mededeling ‘9.2’ aan het Comité van Ministers zet de CTRG uiteen dat het actieplan niet volstaat om de structurele problemen van overbevolking en gebrekkige detentieomstandigheden aan te pakken en dat de gedetineerden nog steeds niet over een effectief rechtsmiddel beschikken.
Bekijken
Alle publicaties